Nawigacja

Kluzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego Kluzula informacyjna dla pracownika

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

dla rodzica / opiekuna prawnego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha z siedzibą 91-480 Łódź, ul. Jaskrowa 15, reprezentowany przez Dyrektora
 2. kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502 740 777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl
 3. dane osobowe uczniów  oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcą danych osobowych będą:
  • upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych
  • podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego
  • podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami
  • organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
 5. dane osobowe uczniów przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres ich edukacji
   w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłuższej niż 3 miesiące
  • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu wycofania zgody
 6. posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. podanie danych osobowych ucznia w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi
  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem danych dotyczących Państwa dziecka w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało udział
 9. dane osobowe uczniów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 172
  ul. Jaskrowa 15
  91-480 Łódź
 • tel. (42) 657-64-21
  fax. (42) 657-24-47